How big things get done! Robert Owen Day / Sut y cyflawnir pethau mawr! Diwrnod Robert Owen

How big things get done! Robert Owen Day

 Saturday 13th May 2023 10 am -12.30 pm online

Session One 

10.00 – 11.10 am

 • Key Note contribution, Mark Drakeford MS, First Minister, Welsh Government
 • A new economic narrative for the left’ with Richard M Murphy, Professor of Accounting Practice, Sheffield University
 • Chair: Mick Antoniw MS, Welsh Government Counsel General

11.10 – 11.20 Short break

Session Two

 • 11.20 – 12.30 am – Driving Community Wealth Building – Owen and Co-operation
 • Owen & his theory of community wealth building today?’ – Liz McIvor, Manager, The Co-operative Heritage Trust
 • ‘The Power of Community Wealth Building’ Sarah Longlands, Chief Executive, Centre for Local Economic Strategy
 • ‘The trade union role in developing networks & initiatives’ – Cllr Laura Smith, Political Consultant, Communications Workers Union
 • ‘Wales’ perspective’ – Sarah Evans, Commercial Director, Cwmpas
 • Q&A Panel Chair: Cllr. Jackie Jones with audience contributions

Event Description

Session One:

A New Economic Vision for the Left The aims of this proposal are quite straightforward. One is to make capital a mechanism capable of delivering change for social advantage again. Another is to turn currently wasted tax reliefs …(so) ..used productively once more. Third, the aim is to restore the social purpose of saving….idea as the basis for the revolution that we need to deliver the transformation that the country requires. https://www.taxresearch.org.uk/Blog/2022/12/30/a-new-economic-narrative-for-the-left-2/

Session Two

Owen & his theory of community wealth building today? – Liz McIvor, Manager, The Co-operative Heritage Trust will use some of Owen’s writings and letters to explore what does that mean today

Community Wealth Building (CWB) is about:

 • Who owns wealth, who controls it, who benefits from it, are the defining features of every economy.
 • The goal is to create an economy where wealth is broadly held and locally rooted, so financial resources recirculate locally.

Why Community Wealth Building?

 • A model and approach that offers a maturing of economic development practice.
 • System ethos – working with what is already being done.
 • Not new projects /programmes but bending existing spending and practice to catalyse change.
 • Traditionally, we have focussed on redistribution of wealth after it is created, CWB is also about pre-distribution during/before wealth is created.

Community wealth building strategies are based on five key principles.

These principles have been developed by CLES and are informed by the work we have done with municipalities and anchor institutions, across the UK and globally, over several decades. The five principles.

Anchor institutions

Anchor institutions are central to the concept of community wealth building as a result of the scale of jobs they provide, the scale of spend through procurement, their land and assets, and the fact they are unlikely to leave that place https://cles.org.uk/publications/community-wealth-building-through-anchor-institutions/

Sut y cyflawnir pethau mawr! Diwrnod Robert Owen

 Dydd Sadwrn 13 Mai 2023: 10 am – 12.30 pm, ar-lein

Sesiwn Un 

10.00 – 11.10 am

 • Cyfraniad gyweirnod, Mark Drakeford AS, Prif Weinidog, Llywodraeth Cymru
 • Naratif economaidd newydd ar gyfer y chwith’ gyda Richard M Murphy, Athro’r Ymarfer o Gyfrifeg, Prifysgol Sheffield
 • Cadeirydd: Mick Antoniw AS, Cwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru

10 – 11.20 Egwyl

Sesiwn Dau

 • – 12.30 pm – Cefnogi Creu Cyfoeth Cymunedol – Owen a Chydweithrediad
 • Owen a’i egwyddor o greu cyfoeth cymunedol heddiw’ – Liz McIvor, Rheolwraig, Ymddiriedolaeth Treftadaeth y Co-operative
 • ‘Grym Creu Cyfoeth Cymunedol’ Sarah Longlands, Prif Weithredwr, Canolfan Strategaeth Economaidd Leol
 • ‘Swydd yr undebau llafur mewn datblygu rhwydweithiau a mentrau’ – Cyngh. Laura Smith, Ymgynghorydd Gwleidyddol, Undeb y Communications Workers
 • ‘Yr olygfa o Gymru’ – Sarah Evans, Cyfarwyddwr Masnachol, Cwmpas
 • Panel Hawl i Holi – Cadeirydd: Cyngh. Jackie Jones gyda mewnbwn y gynulleidfa

Manylion cyswllt: David@Cooperatives-Wales.coop

Wedi ei drefnu gan Co-ops & Mutuals Cymru

 Disgrifiad o’r Digwyddiad

Sesiwn Un:

Naratif economaidd newydd ar gyfer y chwith. Mae amcanion y cynnig hwn yn ddigon syml. Un yw i droi cyfalaf i fod yn fecanwaith sydd yn gallu cyflawni newid er mwyn manteision cymdeithasol unwaith eto. Un arall yw i droi cymorth ar drethi sydd yn cael ei wastraffu ar hyn o bryd i fod yn gynhyrchiol unwaith eto. Yn drydydd, y bwriad yw ailsefydlu pwrpas cymdeithasol i gynilo, fel y sylfaen am y chwildro sydd ei angen arnom i gyflawni’r trawsffurfiad angenrheidiol yn y wlad.

Sesiwn Dau

Owen a’i egwyddor o greu cyfoeth cymunedol heddiw’ – bydd Liz McIvor, Rheolwraig, Ymddiriedolaeth Treftadaeth y Co-operative, yn defnyddio rhai o gyhoeddiadau a llythyrau Owen i ddarganfod beth mae’n golygu heddiw

Golyga Creu Cyfoeth Cymunedol:

 • Mae pwy sydd yn berchen ar ac yn rheoli cyfoeth, pwy sydd yn elwa ohono, yn nodweddion hanfodol o bob economi.
 • Y nod yw i greu economi ble mae’r cyfoeth wedi ei ledu yn eang ac wedi ei wreiddio’n lleol, er mwyn i adnoddau ariannol cylchdroi yn lleol.

Pam Creu Cyfoeth Cymunedol?

 • Model a dull sydd yn cynnig aeddfedu’r ymarfer o ddatblygiad economaidd.
 • Natur y system – gweithio gyda’r hyn sydd yn bodoli eisoes.
 • Nid prosiectau/rhaglenni newydd ond addasu gwariant ac ymarfer cyfredol er mwyn catalyddu newid.
 • Yn draddodiadol rydym wedi canolbwyntio ar ail-ddosbarthu cyfoeth wedi iddo gael ei greu, ond mae Creu Cyfoeth Cymunedol hefyd yn ymwneud â dosbarthu cyn neu yn ystod creu’r cyfoeth.

Mae strategaethau creu cyfoeth cymunedol wedi eu seilio ar bump o egwyddorion allweddol.

Mae’r egwyddorion hyn wedi eu datblygu gan CLES ac wedi eu lliniaru trwy’r gwaith a wnaethpwyd gyda bwrdeistrefi a sefydliadau angor, ledled y DU a’r byd, dros nifer o ddegawdau. Dyma’r pum egwyddor.

Sefydliadau Angor

Mae sefydliadau angor yn ganolog i’r syniad o greu cyfoeth cymunedol o ganlyniad i’r nifer o swyddi maent yn eu creu, graddfa’r gwario trwy gaffael, eu tir a’u hasedion, a’r ffaith nad ydynt yn debygol o adael y lleoliad. https://cles.org.uk/publications/community-wealth-building-through-anchor-institutions/

 

About David Smith

A lifelong co-operative activist. Former roles: Co-op Foundation Trustee; Co-op Group Main Board, Specialist Board & National Values & Principles Committee; Co-op Group Senate; Co-op Group Wales Regional Board, South Wales Area Committee. Public service includes Government Food Adviser; UK Healthcare Regulator. David directed the first EC funded Wales Anti-Poverty Programme; and pioneered co-operative & community initiatives: free legal services, community-based housing associations, care and repair, pre-school & adventure play, local Co-op Development Agencies, multipurpose Social Care Co-operatives. Founded: Cardiff Student Community Action, Welsh Food Alliance & Wales Progressive Co-operators. Board Member, Newport Credit Union; Robert Owen Memorial Museum Trustee. Former Lecturer, Gwent Tertiary College, Graduate Ruskin College, Oxford and UC Cardiff + PGCE, MA (European Human Resource Management) Keele; Professional Food & Management qualifications.
This entry was posted in Uncategorised. Bookmark the permalink.