Was Robert Owen a Radical Visionary or just a very canny businessman? Owen’s 250th Legacy Celebration. What lessons can we learn for the 21st Century?

Greetings!

Participants wishing to attend our Friday 14th May & Saturday 3rd July 2021 events please see two separate Eventbrite links.

For Friday May 14th  https://www.eventbrite.co.uk/e/co-operative-movement-founder-robert-owens-250th-anniversary-celebration-registration-150928771017   
For  Saturday July 3rd https://www.eventbrite.co.uk/e/international-co-operators-day-owens-legacy-and-co-operative-learning-registration-151288222145 

English and Welsh messages follow with  a programme for each event.

 2021 marks Robert Owen’s 250th birthday. This anniversary celebrates his ‘bankful of ideas’ about alternative ways of organising society from pre-school play to the co-operative movement. As opposed to competition, his central purpose was to support democracy, self-government and co-operative advance through ‘voluntary association’, with education seen as the primary driver of social change.

 ‘Voluntary association’ was based upon the common interest and the public good being able to deliver “goods for members/associates now, rather than everything for everyone but … after the next election, after the revolution, in the afterlife.” (Stephen Yeo) ^

 Owen’s work led to co-operatives, mutuals, trade unions, building and friendly societies. These developments have had global reach as recognised in the 2012 UN International Year of Co-operatives. We aim to:

  • renew and re-emphasise Owen’s radical themes of mutuality, active citizenship
  • ensure that Owen’s influence is taken account of in publicly funded education
  • promote an annual Robert Owen Day

Activities include school children from http://www.dafyddllwyd.powys.sch.uk  interviewing the Welsh First Minister, Mark Drakeford about Robert Owen; Akira Kurimoto, former Secretary General, Robert Owen Association (Japan); ‘Telling co-operative video stories of collective action’ from around the world (Rome); a special presentation by Central England Co-operative Society Ltd & Professor Chris Williams, joint editor of ‘Robert Owen and his Legacy’. Details below.

 With limited places we urge you to register soon for both events. You will then be sent a link for each several days beforehand. We eagerly await your participation. For any inquiries please contact: (01633 266781) or david@cooperatives-wales.coop.

Special thanks to the ScotMid coop, West Midlands Co-operatives Member Education Group; the Co-op Group, the Co-operative Party, Central England Co-operative Membership & Community Councils for their generous financial support; the Co-operative Press and the Co-operative College for technical assistance and all who have given their time and expertise in this collaboration.

^Page 243, ‘Looking Forward: Co-operative Politics or Can Owen Still Help?’ in Robert Owen and His Legacy https://www.uwp.co.uk/book/robert-owen-and-his-legacy/

Cyfarchion!

Mae 2021 yn nodi pen blwydd Robert Owen yn 250 oed. Mae’r pen blwydd hwn yn dathlu’i ‘llond banc o syniadau’ ynglŷn â ffyrdd amgen i drefnu cymdeithas o chwarae cyn ysgol i’r mudiad cydweithredol. Yn hytrach na chystadleuaeth, ei bwrpas canolog oedd cefnogi democratiaeth, hunanlywodraeth a symud cydweithrediad ymlaen trwy ‘sefydliadau gwirfoddol’, gydag addysg yn brif ysgogydd newid cymdeithasol.

Roedd ‘sefydliad gwirfoddol’ yn seiliedig ar fudd cyffredin a lles cyhoeddus yn gallu cynnig ‘daioni i aelodau / sefydliadau nawr, yn hytrach na phopeth i bawb ond … wedi’r etholiad nesaf, wedi’r chwyldro, yn y bywyd nesaf’ (Stephen Yeo)A

Arweiniodd gwaith Owen at gymdeithasau cydweithredol, cymdeithasau cydfuddiannol, undebau llafur, a chymdeithasau adeiladu a llesiant. Mae’r datblygiadau hyn wedi ymestyn ar draws y byd fel y nodwyd gan Flwyddyn Ryngwladol Cydweithrediad y Cenhedloedd Unedig 2012.

I gefnogi cyflawni Amcanion Datblygu Cynaliadwy ac egwyddorion cydweithredol y Cenhedloedd Unedig: mae Co-ops & Mutuals Wales https://www.cooperatives-wales-coop yn eich gwahodd i ddau ddigwyddiad rhithwir i’w cynnal ar ddydd Gwener Mai 14 2021 – pen blwydd Owen, a dydd Sadwrn Gorffennaf 3, 2021 – Diwrnod Cyd-weithredwyr Rhyngwladol https://globaldimension.org.uk/events/international-day-of-co-operatives/2021-07-03/

Rydym yn bwriadu:

  • adnewyddu ac ai-lbwysleisio themâu cydfuddiant a dinasyddiaeth weithredol Owen
  • sicrhau bod dylanwad Owen yn cael sylw mewn addysg a ariennir yn gyhoeddus
  • hyrwyddo Diwrnod Robert Owen blynyddol

Mae ein gweithgareddau Zoom yn cynnwys plant ysgol yn holi Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford: ‘Adrodd straeon fideo cydweithredol am weithredu ar y cyd’ ar draws y byd; cyflwyniad arbennig gan Gymdeithas gydweithredol Canolbarth Lloegr Cyf a’r Athro Chris Williams, cyd-olygydd ‘Robert Owen and his Legacy’.

Edrychwch ar ein rhaglen atodedig. Mae gennym fylchau cyfyngedig ar gyfer dau ddigwyddiad, felly rydym yn eich annog i gofrestru cyn hir ar gyfer y ddau ddigwyddiad. Yna byddwn yn anfon dolen ar gyfer y naill a’r llall sawl diwrnod ymlaen llaw. Rydym yn aros yn eiddgar am eich cyfranogiad. Am unrhyw ymholiadau cysylltwch â: (01633 266781) neu david@cooperatives-wales.coop.

Diolch arbennig i Grŵp Addysg Aelodau Cydweithredol Gorllewin Canolbarth Lloegr: Aelodau Cydweithredol a Chynghorau Cymunedol Canolbarth Lloegr, ac i Grŵp y Co-op am eu cefnogaeth ariannol hael: ac i’r Wasg Gydweithredol am gymorth technegol ac i bawb sydd wedi rhoi o’u hamser a’u harbenigedd yn y cydweithrediad.

ATudalen 243 Looking Forward: Co-operative Politics or Can Owen Still Help? In Robert Owen and His Legacy (https://www.uwp.co.uk/book/robert-owen-and-his-legacy/.

The Relevance of Robert Owen on his 250th Anniversary

What lessons can we learn for the 21st century?

Friday 14th May 2021

14.00 – 14.05 Welcome by Cllr. David Selby, Mayor of Newtown, with floral tribute to Robert Owen provided by the Co-operative Group
14.05 – 14.10 Greetings: Akira Kurimoto, former Secretary General, Robert Owen Association (Japan)

Organising committee, ICA Global Congress, Seoul, December 2021

14.10 – 14.25 What would Robert Owen be doing today?’

School children from http://www.dafyddllwyd.powys.sch.uk interview the First Minister of Wales, Mark Drakeford, pre-recorded video premiere

14.25 – 14.45 What Owenite ideals are still relevant to the modern Co-operative Movement?

Cilla Ross (Researcher/Activist);

Sara Vicari, (Aroundtheworld.coop, Rome);

Gillian Lonergan (former National Co-operative Archive Librarian)

Facilitator: Rebecca Harvey, (Executive Editor, Co-op Press)

14.45 – 14.50 Robert Owen Museum 3D Tour  
14.45 – 14.50                              Comfort Break 
14.50 – 16.15 ‘How do we keep Owen’s ideals burning brightly?’

Short presentations, followed by breakout groups

1.  ‘Telling co-operative video stories of collective action’: Sara Vicari, Aroundtheworld.coop (Rome)

2.  ‘Owen & Social Development Goals’: Michael Brown, Director for Open Newtown

3.  ‘Co-operative energy/radical edge innovation’: Dan McCullum, Awel Aman Tawe

4.  ‘Why socialised enterprises rooted in mutual principles and co-operative governance?’

Rory Ridley-Duff, Chair, UK Society for Co-operative Studies

5. ‘Networking Community Enterprises’ Ceri Cunningham & Selwyn Williams, Cwmni Bro Ffestiniog

Summation and feedback 

Facilitator: Cilla Ross

16.15 – 16.20 Special presentation celebrating Robert Owen 250th anniversary

Central England Co-operative Society Ltd.

Perthnasedd Robert Owen ar ei 250fed Pen-blwydd

Pa wersi sydd i’w dysgu ar gyfer y 21ain Ganrif?

Dydd Gwener 14eg Mai 2021

14.00 – 14.05 Croeso gan y Cyngh. David Selby, Maer Y Drenewydd, yn ymuno gyda ni o Gofeb Robert Owen, gyda theyrnged flodeuol o’r Grŵp Co-operative
14.05 – 14.10 Cyfarchion: Akira Kurimoto, cyn-Ysgrifennydd Cyffredinol, Cymdeithas Robert Owen (Siapan) – Pwyllgor Trefnu, Cyngres Fyd-Eang yr ICA, Seoul, Rhagfyr 2021
14.10 – 14.25 ‘Beth fyddai Robert Owen yn ei wneud heddiw?’

Plant ysgol yn cyfweld Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, mewn ‘premiere’ o fideo parod

14.25 – 14.45 Pa ddelfrydau Owenaidd a erys yn y Mudiad Cydweithredol sydd ohoni?

Cilla Ross (Ymchwilydd/Actifydd); Sara Vicari, (Aroundtheworld.coop, Rhufain);

Gillian Lonergan (cyn-Lyfrgellydd yr Archif Genedlaethol Gydweithredol)

Hwylusydd: Rebecca Harvey, (Golygydd Gweithredol, Co-op Press)

14.45 – 14.50 Gwibdaith 3D o amgylch Amgueddfa Robert Owen
14.50 – 14.55                                        Egwyl
14.55 – 16.00 ‘Sut ydym yn cadw delfrydau Owen i ddisgleirio’n loyw?’

Cyflwyniadau byr, i’w dilyn gan grwpiau trafod a chrynhoad

1.  ‘Hel straeon o weithio ar y cyd ar fideo cydweithredol’: Sara Vicari, Aroundtheworld.coop (Rhufain)

2.  ‘Owen a Nodau Datblygiad Cymdeithasol’: Michael Brown, Cyfarwyddwr, Y Drenewydd Agored

3.  ‘Ynni cydweithredol/arloesi’n radical’: Dan McCullum, Awel Aman Tawe

4.  ‘Pam fentrau cymdeithasol â’u gwreiddiau yn egwyddorion cydfuddiannol a llywodraethu cydweithredol?’

Rory Ridley-Duff, Cadeirydd, Cymdeithas y DG ar Astudiaethau Cydweithredol

5. ‘Mentrau Cymunedol yn Rhwydweithio’: Ceri Cunningham & Selwyn Williams, Cwmni Bro Ffestiniog

Hwylusydd: Cilla Ross

16.00 – 16.05 Cyflwyniad arbennig i ddathlu 250fed pen-blwydd Robert Owen

Central England Co-operative Society Ltd.

Lecture & Presentations on Robert Owen’s Legacy

What lessons can we learn for the 21st Century?

Saturday 3rd July 2021

 International Co-operators Day – a Llafur and Co-ops & Mutuals Wales Event

09.30 – 10.30 ‘Does Robert Owen’s legacy still resonate in the 21st century?’ 

Ø Lecture by Prof Chris Williams, University College, Cork

– co-author of ‘Robert Owen and his Legacy’

Ø Q & A and audience participation

Ø Final thoughts from Prof Chris Williams

Chair: Mick Antoniw, Labour/Co-op, Pontypridd

10.30 – 10.35 Robert Owen Museum 3D Tour
10.35 – 11.35 ‘Ways to Mark Robert Owen’s Anniversary’

Ø Robert Owen & the history of the Co-op Movement in Wales

Liz McIvor, Co-operative Heritage Trust Manager, Rochdale Pioneers Museum and The National Co-operative Archive;

Ø Sian Williams, Head of Special Collections and Librarian, South Wales Miners’ Library, Swansea University

 

Ø Co-operative Learning & Methodologies in Schools

   Sara Vicari, Aroundtheworld.coop, (Rome) telling inspiring co-operative stories of collective action through qualitative & participatory research allowing the main characters to define how to realise their video.

Three short presentations followed by panel Q&A and audience participation

Chair: Jeremy Miles, Labour/Co-op, Neath

Darlith a Chyflwyniadau ar Waddol Robert Owen

Pa wersi sydd i’w dysgu ar gyfer yr 21ain Ganrif?

Dydd Sadwrn 3ydd Gorffennaf 2021

Diwrnod Rhyngwladol y Cydweithredwyr – digwyddiad Llafur a Mentrau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru

09.30 – 10.30 ‘A ydy cyfraniad Robert Owen yn dal i atseinio yn yr 21ain ganrif?’ 

Ø Darlith gan Yr Athro Chris Williams, Coleg y Brifysgol, Cork

– cydawdur ‘Robert Owen and his Legacy’

Ø Hawl i Holi, gyda’r gynulleidfa yn cymryd rhan

Ø Pwyntiau i gloi gan Yr Athro Chris Williams

Cadeirydd: Mick Antoniw, Y Blaid Lafur/Co-op, Pontypridd

10.30 – 10.35 Gwibdaith 3D o amgylch Amgueddfa Robert Owen
10.35 – 11.35 ‘Ffyrdd i Nodi Pen-blwydd Robert Owen’

Robert Owen a hanes y Mudiad Cydweithredol yng Nghymru

Ø  Liz McIvor, Rheolwraig Ymddiriedolaeth Treftadaeth Cydweithrediad, Amgueddfa Arloeswyr Rochdale a’r Archif Genedlaethol Gydweithredol;

Ø  Sian Williams, Pennaeth Casgliadau Arbennig a Llyfrgellydd, Llyfrgell y Glowyr De Cymru, Prifysgol Abertawe

 

Ø  Trefneg er mwyn Dysgu’n Gydweithredol mewn Ysgolion

Sara Vicari, Aroundtheworld.coop, (Rhufain) yn sôn am straeon cydweithredol ysbrydoledig o weithio ar y cyd trwy ymchwil ansoddol & chyfranogol sydd yn galluogi’r brif gymeriadau i ddiffinio sut i greu eu fideo.

Tri chyflwyniad byr, i’w dilyn gan Hawl i Holi’r panel a mewnbwn y gynulleidfa

Cadeirydd: Jeremy Miles, Y Blaid Lafur/Co-op, Castell-nedd

 

About David Smith

A lifelong co-operative activist. Former roles: Co-op Foundation Trustee; Co-op Group Main Board, Specialist Board & National Values & Principles Committee; Co-op Group Senate; Co-op Group Wales Regional Board, South Wales Area Committee. Public service includes Government Food Adviser; UK Healthcare Regulator. David directed the first EC funded Wales Anti-Poverty Programme; and pioneered co-operative & community initiatives: free legal services, community-based housing associations, care and repair, pre-school & adventure play, local Co-op Development Agencies, multipurpose Social Care Co-operatives. Founded: Cardiff Student Community Action, Welsh Food Alliance & Wales Progressive Co-operators. Board Member, Newport Credit Union; Robert Owen Memorial Museum Trustee. Former Lecturer, Gwent Tertiary College, Graduate Ruskin College, Oxford and UC Cardiff + PGCE, MA (European Human Resource Management) Keele; Professional Food & Management qualifications.
This entry was posted in Uncategorised. Bookmark the permalink.