NEWS RELEASE; A New Approach in Education

A complete overhaul of the “Learning Experience” – from primary level through to adult education – is being demanded by David Smith, a Community Activist and former college lecturer from Newport.

Mr Smith, who is Secretary of Co-operatives and Mutuals Wales, is organising a “Community of Enquiry” on the subject to be held in Cardiff on Saturday, 8 April.

“The Welsh word ‘dysgu’ means both teaching and learning”, Mr Smith said. “This underlines the fact that learning should not be something handed down from teacher to pupil. It should be a collaborative effort between all stakeholders”. He argues that with discussions taking place on new school curricula and new school structures, now is the time to press for introducing this new approach.

He also argues that pupils should be learning about the huge successes of Co- operative enterprises in many parts of the world to show that there is an alternative to top down control: that by implementing co-operative practices, first enunciated by Welshman Robert Owen nearly two centuries ago, “they can become empowered to change things for the better for themselves and their own communities”.

The meeting is open to all and will be addressed by a small number of experts but everyone present will have an opportunity to participate fully in the discussion.

Further details can be obtained from: https://www.cooperatives-wales.coop david@cooperatives-wales.coop (01633) 266781

Thanks to the Co-operative for the provision of light refreshments for attendees

Rhaid gweddnewid ein hagwedd tuag at ddysgu, o addysg gynradd trwodd i addysg oedolion, medd David Smith, trefnydd cymunedol a chyn-ddarlithydd mewn coleg yng Nghasnewydd.

Mae Mr Smith, sydd yn Ysgrifennydd Cymdeithas Cydweithredol a Chyd-gynhyrchu Cymru, yn trefnu “Cymuned Ymholi” ar y pwnc sydd i’w chynnal yng Nghaerdydd Ddydd Sadwrn, 8 Ebrill.

“Mae’r gair Cymraeg ‘dysgu’ yn cynnwys gwaith yr athro a’r disgybl” meddai, “gan awgrymu na ddylai athrawon geisio cyflwyno dysg i’r disgybl megis trosglwyddo nwyddau o un i’r llall ond y dylai fod yn broses gydweithredol rhyngddynt, a’r ddau yn gweithio ar y cyd.” Mae’n dadlau y dylid trafod y syniadau hyn yn rhan o’r trafodaethau presennol ar strwythr addysgol newydd a chynnwys yr hyn a ddysgir yn ein hysgolion.

Mae’n dadlau hefyd y dylai cenedlaethau newydd ddysgu am lwyddiant ysgubol mentrau cydweithredol ar draws y byd gan ddangos nad oes rhaid derbyn trefn lle mae bywyd y gymuned leol yn cael ei redeg o bell gan bobl o’ tu allan i’r gymuned ei hun. “Trwy weithredu yn ol egwyddorion a ddatblygwyd gyntaf bron i ddau gan mlynedd yn ol gan y Cymro Robert Owen, gall pobl newid a gwella eu bywydau a’u cymunedau drostynt eu hunain” meddai.

Mae’r cyfarfod ar 8 Ebrill yn agored i bawb. Bydd nifer o arbenigwyr yn y maes yn amlinellu’r posibiliadau ond wedyn bydd modd i bawb ymuno yn y drafodaeth.

Gellir cael mwy o fanylion gan: https://www.cooperatives-wales.coop david@cooperatives-wales.coop (01633) 266781

Anderley Lodge 216 Stow Hill NEWPORT NP20 4HA 01633 266781 ds@davidsmith.org.uk

About admin

Alex Bird is an experienced co-operative searcher and activist. Follow him @coopalex3
This entry was posted in News. Bookmark the permalink.